0
เลเวลรวมของรูน = 0/90
Total Rune = 0
Red Rune = 0 Violet Rune = 0 Green Rune = 0
ค่าสถานะ
พลังโจมตี
+0
อัตราคริติคอล
+0%
ความเสียหายคริติคอล
+0%
ดูดเลือด
+0%
ความเร็วโจมตี
+0%
พลังเวท
+0
เวทแวมไพร์
+0%
เจาะเกราะเวท
+0
ลดคูลดาวน์
+0%
ความเร็วเคลื่อนที่
+0%
พลังชีวิต
+0
ฟื้นฟูพลังชีวิต/5วิ
+0
เกราะ
+0
เจาะเกราะ
+0
ต้านทานเวท
+0
รูนแดง

Passion
พลังโจมตี +0.9

Shock
อัตราคริติคอล +0.5%

Curse
พลังเวท +1.5

Gale
ความเร็วโจมตี +0.6%

Agility
ความเร็วโจมตี +1.2%

Brute Force
พลังโจมตี +1.5
พลังชีวิต +13.5

Master
พลังโจมตี +1.5
ความเร็วโจมตี +0.4%

Cyclone
อัตราคริติคอล +0.3%
ความเสียหายคริติคอล +1.1%
ความเร็วโจมตี +0.6%

Magma
อัตราคริติคอล +0.3%
พลังเวท +2.5

Pestilence
พลังเวท +2.5
เจาะเกราะเวท +1.4

Atrocity
อัตราคริติคอล +1%

Mob
อัตราคริติคอล +0.5%
ความเสียหายคริติคอล +2%

Sage
พลังเวท +5.3

Sword
พลังโจมตี +3.2

Onslaught
พลังโจมตี +2
เจาะเกราะ +3.6

Bloodlust
พลังโจมตี +2.5
ดูดเลือด +0.5%

Rampage
อัตราคริติคอล +0.7%
ความเสียหายคริติคอล +3.6%

Golden Body
ความเร็วโจมตี +1%
พลังชีวิต +33.7
เกราะ +2.3

Desolate
พลังเวท +4.2
เจาะเกราะเวท +2.4

Scepter
พลังเวท +4.2
ความเร็วโจมตี +0.6%

Rage
อัตราคริติคอล +1.6%

Awake
อัตราคริติคอล +0.5%
ความเร็วโจมตี +1.6%
รูนม่วง

Life
พลังชีวิต +21

Rebirth
ฟื้นฟูพลังชีวิต/5วิ +4.2

Lifesteal
ดูดเลือด +0.4%

Absorption
เวทแวมไพร์ +0.4%

Mutation
พลังชีวิต +45

Guerrilla
ความเร็วเคลื่อนที่ +0.7%
พลังชีวิต +13.5

Vitality
ฟื้นฟูพลังชีวิต/5วิ +9

Revelation
พลังเวท +1.4
เวทแวมไพร์ +0.8%
ต้านทานเวท +1.6

Greed
ความเร็วโจมตี +0.4%
ดูดเลือด +0.8%

Final Battle
พลังโจมตี +0.6
พลังชีวิต +36

Reinforce
พลังชีวิต +36
เกราะ +1.6

Fury
อัตราคริติคอล +0.3%
ความเร็วโจมตี +0.4%
ความเร็วเคลื่อนที่ +0.5%

Colossus
พลังชีวิต +75

Pray
เวทแวมไพร์ +1.6%

Essence Reaver
ดูดเลือด +1.6%

Throne
อัตราคริติคอล +0.5%
พลังชีวิต +60

Immortal
พลังชีวิต +60
ฟื้นฟูพลังชีวิต/5วิ +4.5

Feast
ดูดเลือด +1%
ต้านทานเวท +4.1

Blood Magic
พลังเวท +2.4
เวทแวมไพร์ +1%

Protect
ความเร็วเคลื่อนที่ +0.4%
พลังชีวิต +45
ฟื้นฟูพลังชีวิต/5วิ +5.2

Assassinate
พลังโจมตี +1.6
ความเร็วเคลื่อนที่ +1%

Spirit
ความเร็วโจมตี +1%
ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
รูนเขียว

Guard
เกราะ +2.5

Strength
ต้านทานเวท +2.5

Stab
เจาะเกราะ +2.2

Disruption
เจาะเกราะเวท +2.2

Indomitable
เกราะ +5.4

Loyalty
ต้านทานเวท +5.4

Assault
ความเร็วโจมตี +0.4%
ลดคูลดาวน์ +0.5%

Sanctuary
ฟื้นฟูพลังชีวิต/5วิ +4.5
เกราะ +3.2

Doctrine
เวทแวมไพร์ +0.5%
ต้านทานเวท +3.2

Corrosion
พลังเวท +0.9
เจาะเกราะเวท +3.8

Potential
ลดคูลดาวน์ +0.3%
พลังชีวิต +15.7
ฟื้นฟูพลังชีวิต/5วิ +3.1

Savage
พลังชีวิต +13.5
เจาะเกราะ +3.8

Great Wall
เกราะ +9

Herculean Power
เกราะ +5
ต้านทานเวท +5

Prowess
ลดคูลดาวน์ +0.6%
พลังชีวิต +37.5

Authority
ต้านทานเวท +9

Secret Incantation
พลังเวท +2.4
ลดคูลดาวน์ +0.7%

Dragon's Claw
พลังโจมตี +0.9
เจาะเกราะ +6.4

Stain
ความเร็วโจมตี +0.6%
เจาะเกราะเวท +6.4

Purity
ลดคูลดาวน์ +1%

Magic Heart
เวทแวมไพร์ +0.7%
เกราะ +5.9

Holy Light
ลดคูลดาวน์ +0.6%
เกราะ +2.7
ต้านทานเวท +2.7